INFORMACJE PRAWNE

1. Obszar działania
Korzystanie ze stron internetowych dostarczanych przez TEXA S.p.A. i/lub spółki stowarzyszone lub bezpośrednio lub pośrednio zależne (zwanych dalej „TEXA”) oraz witryny/strony internetowej „TEXA Poland” jest dozwolone wyłącznie zgodnie z określonymi niniejszymi warunkami, które mogą być zmieniane, modyfikowane lub zastępowane innymi warunkami, takimi jak np. zakup produktów i usług. Użytkownicy są zobowiązani do zaakceptowania warunków określonych w niniejszym dokumencie podczas pierwszego logowania się do strony internetowej.

2. Usługi
2.1 Na stronie internetowej TEXA Poland udostępnia informacje, broszury, dokumentację, w formacie tylko do odczytu lub w wersji do pobrania.
2.2 TEXA zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego przerwania działalności strony internetowej TEXA Poland w dowolnym momencie. Ze względu na charakter systemów komputerowych, TEXA nie ponosi odpowiedzialności za dostępność strony internetowej TEXA Poland w miarę upływu czasu.

3. Rejestracja, hasło
3.1 Istnieje możliwość, że niektóre podstrony TEXA mogą być chronione hasłami. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia transakcji finansowych takie strony są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. TEXA zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkowników bez podania przyczyny. W szczególności zastrzega sobie prawo do udostępnienia niektórych stron internetowych wyłącznie zarejestrowanym podmiotom. TEXA ma prawo odmówić Użytkownikowi dostępu do obszarów chronionych hasłami poprzez zablokowanie odpowiednich Danych Użytkownika (jak wskazano poniżej) w dowolnym momencie i bez obowiązku składania wyjaśnień, w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik:

– posługuje się fałszywą tożsamością w celu oszukania osób trzecich;

– narusza warunki niniejszej umowy lub nie wypełniać swoich obowiązków w odniesieniu do Danych użytkownika.

3.2 W celu rejestracji Użytkownik musi podać dokładne oraz aktualne informacje. W przypadku zmiany danych, Użytkownik musi jak najszybciej poinformować o tym fakcie TEXA Poland. Użytkownik musi zagwarantować, że podany adres e-mail jest aktywny i aktualny (tj. można się z Użytkownikiem skontaktować w ten sposób).
3.3 Podczas rejestracji Użytkownik otrzyma kod dostępu, w tym identyfikator użytkownika i hasło („Dane Użytkownika”). Na życzenie hasło może zostać zmienione wyłącznie przez personel TEXA.
3.4 Użytkownik musi zagwarantować, że Dane Użytkownika nie zostną udostępnione osobom trzecim i że są wiarygodne dla wszystkich transakcji i czynności dokonywanych na ich podstawie. Każdorazowo, na koniec sesji online użytkownik powinien wylogować się z strony internetowej wymagającej hasła. Jeśli Użytkownik dowie się, że jego dane Użytkownika są wykorzystywane przez osoby trzecie, musi niezwłocznie poinformować o tym TEXA  na piśmie lub, na żądanie, pocztą elektroniczną.
3.5 Po otrzymaniu powiadomienia opisanego w paragrafie 3.4, TEXA blokuje dostęp do obszarów chronionych hasłem w tym do Danych Użytkownika. Ponowny dostęp będzie możliwy wyłącznie na żądanie Użytkownika skierowane do TEXA lub po dokonaniu nowej rejestracji.
3.6 Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać anulowania rejestracji na piśmie, o ile to anulowanie nie narusza prawidłowego wypełniania stosunków umownych. Jeśli tak, TEXA anuluje wszystkie Dane Użytkownika i inne dane osobowe dotyczące Użytkownika, gdy tylko te dane nie będą już potrzebne.

4. Prawo do korzystania z informacji, oprogramowania i dokumentacji
4.1 Korzystanie z informacji, oprogramowania i dokumentacji, na które udzielono zgody na stronie internetowej TEXA Poland podlega warunkom określonym w niniejszym dokumencie lub w przypadku aktualizacji informacji, oprogramowania lub dokumentacji, przepisom zawartym w odpowiednich licencjach TEXA S.p.A.  Postanowienia licencyjne ustanowione oddzielnie będą miały pierwszeństwo przed warunkami niniejszej umowy.
4.2 TEXA przyznaje Użytkownikowi niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania z informacji, oprogramowania i dokumentacji udostępnianych na stronie internetowej TEXA Poland  na podstawie obowiązujących warunków lub, w przypadku braku takiej zgody, w celach zamierzonych przez TEXA w udostępnianiu takich środków.
4.3 Informacji, oprogramowania i dokumentacji nie wolno w żadnym przypadku rozpowszechniać osobom trzecim, wynajmować ani udostępniać w jakikolwiek sposób. Kopiowanie, tłumaczenie lub modyfikacja jest udzielana podmiotom innym niż TEXA wyłącznie w następujących celach:
– korzystanie z programu zgodnie z instrukcjami TEXA;
– tzw. kopie zapasowe;
– tzw. „inżynieria odwrotna”, ale wyłącznie w celu uzyskania niezbędnych informacji w celu umożliwienia współpracy autonomicznie stworzonego programu z programem TEXA;

4.4 Informacje, oprogramowanie i dokumentacja są chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania tych przepisów; w szczególności nie może z jakiegokolwiek powodu usuwać kodów alfanumerycznych, logo lub informacji o prawach autorskich z oprogramowania lub dokumentacji będącej w jego posiadaniu.

5. Własność intelektualna
5.1 Niezależnie od postanowień szczegółowych zawartych w pkt 4 warunków niniejszej umowy, informacji, logo i innej zawartości strony internetowej TEXA Poland  nie wolno modyfikować, kopiować, reprodukować, sprzedawać, wynajmować, zatrudniać, integrować ani wykorzystywać bez uprzedniego zgoda TEXA S.p.A .
5.2 Z wyjątkiem praw użytkowania i innych praw wyraźnie gwarantowanych w niniejszym dokumencie, użytkownikowi nie przyznaje się żadnych dalszych praw do nazw lub praw własności intelektualnej, takich jak patenty, logo lub wzory użytkowe.

6. Obowiązki użytkownika
6.1 Podczas korzystania ze strony internetowej TEXA Poland Użytkownikowi nie wolno:
– naruszać praw własności intelektualnej lub innych praw własności;
– przesyłać materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie lub inne programy, który mogą uszkodzić dane; 
– wgrywania hiperłączy lub treści, do których Użytkownik jest nieuprawniony, w szczególności, gdy takie hiperłącza lub treści naruszają zobowiązania do zachowania poufności lub są niezgodne z prawem; 
– rozpowszechniana reklam lub niechcianych wiadomości e-mail („Spamowanie”) lub nieprawidłowych ostrzeżeń o wirusach, wadach lub podobnych materiałach, z prośbą o udział w loteriach, systemach kaskadowych, łańcuchach listów lub podobnych akcjach.

6.2 TEXA S.p.A  może w dowolnym momencie odmówić dostępu do strony internetowej TEXA Poland, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

7. Hiperłącze
Strona internetowa TEXA Poland zawiera hiperłącza do innych stron internetowych, mające na celu zapewnienie lepszej obsługi użytkownikom witryny internetowej.

TEXA nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek stron internetowych, do których użytkownicy uzyskują dostęp za pośrednictwem witryny internetowej TEXA Poland.

Istnienie hiperłączy do innych stron internetowych nie oznacza zgody lub akceptacji ryzyka przez TEXA dotyczącego zawartości strony internetowej, do której uzyskuje się dostęp, w związku również z polityką przyjętą w zakresie wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych.

Korzystanie z takich stron internetowych jest zatem wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika.

8. Odpowiedzialność z tutułu wady lub jakości
Informacje zawarte na stronie internetowej TEXA Poland mają charakter wyłącznie ogólny i mogą być, w zależności od okoliczności, błędne, niekompletne lub niedokładne.

TEXA zastrzega sobie również prawo do zmiany zawartości strony internetowej w dowolnym momencie, bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia.

TEXA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wymienione powyżej ani za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe konsekwencje, które mogą wyniknąć z wykorzystania lub niemożności wykorzystania informacji zawartych na stronie internetowej.

9. Wirus
Pomimo faktu, że TEXA robi wszystko, co w jej mocy, aby zagwarantować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zaleca Użytkownikom, dla ich własnego bezpieczeństwa, podjęcie działań w celu zagwarantowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i użycie programu antywirusowego przed pobraniem informacji, oprogramowania lub dokumentacji.

10. Kontrole eksportowe
Wywóz niektórych informacji, oprogramowania i dokumentacji może, ze względu na swój charakter lub przewidziane cele lub miejsca przeznaczenia, podlegać zezwoleniu. Użytkownicy muszą również przestrzegać zasad eksportu informacji, oprogramowania i dokumentacji.

11. Ochrona danych osobowych

W zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych identyfikacyjnych użytkowników strony internetowej TEXA Poland, TEXA zobowiązuje sie do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityki prywatności danych na stronie internetowej Texa Poland dostępnej po adresem www.texapoland.pl 

12. Umowy uzupełniające, Obowiązujące przepisy
12.1 Wszytkie zmiany wymagają formy pisemnej.
12.2 Warunki określone w niniejszym dokumencie podlegają prawu włoskiemu. Miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest Trybunał w Treviso.

LICENCJA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą licencją użytkownika (zwaną dalej również „Licencją”).
Niniejsza Licencja jest uważana za przeczytaną i zatwierdzoną w momencie instalacji, kopiowania lub użytkowania oprogramowania TEXA. W przypadku Oprogramowania zakupionego przez Internet należy zastosować ogólne warunki użytkowania podane na stronie internetowej TEXA oraz, odpowiednio niniejszą Licencję.

STRONY
Licencjodawca: TEXA S.p.A., z siedzibą: Via 1 Maggio, 9 – 31050 Monastier di Treviso – WŁOCHY.
Siedziba administracyjna i zakład: Via Vallio – 31050 Monastier di Treviso – WŁOCHY, zarejestrowany w Izbie Handlowej w Treviso, indeks gospodarczy i administracyjny 208102, kod podatkowy/VAT nr. 02413550266, właściciel wszystkich praw do licencjonowanego oprogramowania.
Licencjobiorca: Licencjonowany użytkownik oprogramowania wynikający z kodu serwisowego zarządzanego przez Licencjodawcę

1. PRZEDMIOT LICENCJI
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z programów do pobrania po zaakceptowaniu niniejszej licencji.

2. CZAS TRWANIA
Licencja jest wydawana bezterminowo.

3. PRAWA WŁASNOŚCI OPROGRAMOWANIA
Oprogramowanie jest wyłączną własnością Licencjodawcy. Licencja nie przyznaje Licencjobiorcy żadnych praw do programu źródłowego. Wszystkie techniki, algorytmy i procedury zawarte w programie i odpowiedniej dokumentacji są informacjami poufnymi będącymi własnością Licencjodawcy i nie mogą być wykorzystywane przez Licencjobiorcę do celów innych niż wskazane w niniejszej Licencji.
Bez wyraźnej zgody Licencjodawcy, Licencjobiorca nie może w żaden sposób kopiować Oprogramowania w całości ani w części, chyba że ze względów bezpieczeństwa i funkcjonalnych, w tym korekty błędów.
W każdym przypadku postanowienia niniejszej Licencji obejmują również kopie programu wykonane przez Licencjobiorcę.
Licencjodawca niniejszym wyraża zgodę na dostarczenie, na żądanie Licencjobiorcy, informacji wymaganych do osiągnięcia współdziałania z innymi programami Licencjodawcy. Licencjobiorca zobowiązuje się do zachowania poufności treści programów i dokumentów oraz do ochrony praw Licencjodawcy.

4. UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA
Niezależnie od postanowień Artykułu 3 powyżej dotyczących współdziałania, Licencjobiorca nie może odszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować, edytować ani tłumaczyć Licencjonowanego Produktu Oprogramowania. Licencjobiorca zobowiązuje się nie zmieniać oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody licencjodawcy oraz nie integrować go w całości lub w części z innymi programami.
Korzystanie z Oprogramowania wymaga od Licencjobiorcy pełnego przestrzegania niniejszej Licencji oraz wszelkich dodatkowych warunków i ostrzeżeń znajdujących się na opakowaniu, w podręczniku użytkownika oraz w elektronicznej lub online dokumentacji produktu.
Należy pamiętać, że oprogramowania nie można zaprogramować tak, aby działało bezbłędnie we wszystkich możliwych aplikacjach i zastosowaniach; Ponadto zaktualizowane wersje oprogramowania mogą wprowadzać błędy, których nie znaleziono w poprzednich wersjach. Licencjobiorca akceptuje te ewentualności.
Każde narzędzie do przetwarzania danych jest wyposażone w określone wewnętrzne lub zewnętrzne urządzenie zabezpieczające. W przypadku zewnętrznych urządzeń zabezpieczających oprogramowanie może być również używane na różnych narzędziach przetwarzania, ale nigdy jednocześnie.
Oprogramowanie jest licencjonowane jako pojedynczy produkt. Jego komponentów nie można rozdzielać ani używać w innych środowiskach przetwarzania ani przez użytkowników innych niż upoważnieni.
Zainstalowane oprogramowanie jest aktywowane w procesie online polegającym na wprowadzeniu przez użytkownika wstępnego kodu aktywacyjnego w wyznaczonej sekcji na stronie internetowej Licencjodawcy oraz automatycznemu nadawaniu przez Licencjodawcę kodu zwrotnego natychmiast po wprowadzeniu wstępnego kodu aktywacyjnego.
Narzędzie do przetwarzania danych w celu korzystania z oprogramowania jest wyposażone w zabezpieczenie dostarczone przez licencjodawcę.

5. KLAUZULA ROZWIĄZANIA
Jeżeli Licencjobiorca nie zastosuje się do Zasad użytkowania oprogramowania, Licencjodawca może zażądać rozwiązania niniejszej Licencji i nakazać Licencjobiorcy natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Licencjonowanego oprogramowania. Wypowiedzenie jest skuteczne zgodnie z art. 1456 włoskiego kodeksu cywilnego po pisemnym powiadomieniu przez Licencjodawcę. W takim przypadku licencjodawca może zażądać od licencjobiorcy zwrotu i/lub zniszczenia wszystkich posiadanych przez niego kopii i składników oprogramowania.
Licencjodawca może podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z oprogramowania przez licencjobiorcę. W szczególności Licencjodawca może przerwać, zawiesić, ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z Oprogramowania bez uprzedniego powiadomienia lub odszkodowania, jeżeli Licencjobiorca dopuści się niewłaściwego postępowania lub czynności zabronionych przez prawo i obowiązujące przepisy lub niniejszą Licencję Użytkownika.
We wszystkich potencjalnych przypadkach, o których mowa powyżej, Licencjodawca ma prawo dochodzić odszkodowania za poniesione szkody i nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych przez Licencjobiorcę, nawet w części.

6. GWARANCJA
Licencjodawca gwarantuje, że oprogramowanie jest w stanie wykonać zamierzone i określone w opisach technicznych programów operacje. Gwarancja na oprogramowanie jest ważna przez rok od daty aktywacji i zależy od prawidłowego użytkowania systemu przez licencjobiorcę.
Z wyjątkiem zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Licencjodawca nie udziela ani nie uznaje żadnych dodatkowych gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń co do jakości, dobrego działania i przydatności do określonego celu lub określonego wyniku w odniesieniu do Oprogramowania i podłączonego sprzętu lub urządzeń.

7. AKTUALIZACJE
Niniejsza licencja dotyczy również zaktualizowanych wersji oprogramowania oraz ulepszeń lub dostosowań. Zakup przez Licencjobiorcę praw do użytkowania zaktualizowanych wersji oprogramowania nie uprawnia do zwiększenia liczby użytecznych kopii.

8. JĘZYK I FORMA
Niniejsza licencja jest napisana w języku włoskim. Ten język ma pierwszeństwo przed tłumaczeniami na inne języki. Przed zatwierdzeniem, włoska wersja jest dostępna pod adresem: www.TEXA.com w sekcji „Uwagi prawne”.

Wszelkie modyfikacje lub uzupełnienia niniejszej Licencji muszą mieć formę pisemną i zostać zaakceptowane przez strony lub zostać uznane za nieważne.

9. ZGODA PRAWNA
Licencjobiorca zgadza się przestrzegać warunków określonych w niniejszej Licencji i przyjmuje do wiadomości swój obowiązek zapewnienia, że zamierzone licencjonowane użycie Oprogramowania jest zgodne z prawem, nawet jeśli Licencjodawca oświadczy, że Oprogramowanie jest zgodne z określonymi prawami lub regulacjami wewnętrznymi i międzynarodowymi obowiązującymi w Czas trwania Targów obowiązują na rynku produkty TEXA. Licencjobiorca zgadza się używać i zarządzać zawartością oprogramowania na własną odpowiedzialność. W związku z tym TEXA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone Licencjobiorcy lub osobom trzecim w wyniku korzystania z Oprogramowania.

10. PRYWATNOSC
Strony wyraźnie oświadczają, że karta informacyjna jest zgodna z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Nr 2016/679. Strony wyrażają zgodę na przetwarzanie odpowiednich danych w pełnej zgodności z postanowieniami Rozporządzenia UE nr 2016/679 oraz minimalnymi środkami technicznymi i organizacyjnymi, o których mowa w Art. 32 tego rozporządzenia.

Ważna Informacja dla Naszych Klientów

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 maja 2024 roku nastąpiła zmiana lokalizacji Magazynu oraz Serwisu TEXA Poland. Nowy adres, pod którym jesteśmy dostępni dla Państwa, to:

ul. Laryska 21, 41-404 Mysłowice

Prosimy o zwrócenie uwagi na tę zmianę przy planowaniu przyszłych wizyt lub wysyłaniu do nas przesyłek.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu 32 364 18 88

Z poważaniem, Zespół TEXA Poland