Ogólne warunki sprzedaży

1. DEFINCJE

PRODUCENT: PRODUCENTEM jest TEXA SpA.

ORGANIZACJA SPRZEDAŻY: podmiot dokonujący sprzedaży PRODUKTÓW KLIENTOWI. PRODUCENT i ORGANIZACJA SPRZEDAŻY mogą się pokrywać

KLIENT: strona dokonująca zakupu PRODUKTÓW w ORGANIZACJI SPRZEDAŻY.

PRODUKTY: sprzedawane przez ORGANIZACJĘ SPRZEDAŻY i wskazane w WARUNKACH SPECJALNYCH. W każdym przypadku dotyczy to tylko PRODUKTÓW wymienionych w oficjalnym cenniku sprzedaży detalicznej TEXA SpA.

WARUNKI SZCZEGÓLNE: warunki uzgodnione pomiędzy ORGANIZACJĄ SPRZEDAŻY a KLIENTEM regulujące szczegółowe warunki zakupu PRODUKTÓW.

2. ZAMÓWIENIE, CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Uzgodniona cena jest wskazana w WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH i obejmuje sumę ceny netto uzgodnionej za PRODUKTY, powiększoną o wszelkie dodatkowe koszty. O ile nie określono inaczej, podatek VAT nie jest wliczony w cenę. Wszelkie dodatkowe wydatki, takie jak wydatki związane ze zgodnością instalacji elektrycznej z normami, pracami murarskimi, sprężonym powietrzem lub inną interwencją niezbędną do działania niektórych PRODUKTÓW obciążają KLIENTA. Jeżeli takie prace są konieczne, należy je wykonać zgodnie ze specyfikacją wydaną przez PRODUCENTA.

Płatność musi być zgodna z warunkami określonymi w WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH lub, w przypadku gdy warunki nie zostały uzgodnione, płatność zostanie dokonana przed dostawą PRODUKTÓW. Termin płatności zostanie uznany za niezbędny. ORGANIZACJA SPRZEDAŻY może wstrzymać dostawę PRODUKTÓW wymienionych w potwierdzonych zamówieniach do czasu całkowitej zapłaty przez KLIENTA całości należności. W przypadku uzgodnienia przedpłaty ORGANIZACJA SPRZEDAŻY nie przystąpi do realizacji dostawy PRODUKTÓW do czasu pełnej zapłaty przez KLIENTA potwierdzonego zamówienia. W przypadku opóźnienia w płatności KLIENT zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych plus 4% od należnego salda oraz wszelkich kosztów poniesionych w celu odzyskania kredytu.

3. DOSTAWA, PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI I ODBIÓR

Termin dostawy wskazany w WARUNKACH SPECJALNYCH jest orientacyjny. Jeżeli jednak ORGANIZACJA SPRZEDAŻY nie poinformuje KLIENTA o dostępności zamówionego PRODUKTU w ciągu czterech tygodni od wskazanego terminu dostawy, KLIENT będzie miał prawo do anulowania zamówienia poprzez zwykłe pisemne powiadomienie SPRZEDAWCY ORGANIZACJI i może zażądać zwrotu kwoty wpłaconej zaliczki w celu potwierdzenia zamówienia wraz z odsetkami w wysokości 4% w skali roku.

PRODUKTY mogą być dostarczane w różnych partiach. Miejsce dostawy wskazane jest w WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH, jeżeli jest inne niż siedziba prawna. Przeniesienie własności PRODUKTÓW nastąpi dopiero po zapłaceniu całej należności. Do tego czasu KLIENT nie może modyfikować PRODUKTÓW, wykorzystywać ich jako zabezpieczenia ani odsprzedawać. ORGANIZACJA SPRZEDAŻY może powrócić w posiadanie PRODUKTÓW, nawet udając się do miejsca ich przechowywania. ORGANIZACJA SPRZEDAŻY może wystąpić z powództwem o uzyskanie zapłaty przed przeniesieniem własności. Ryzyko utraty PRODUKTÓW przechodzi na KLIENTA z chwilą dostawy PRODUKTÓW. Po dostarczeniu PRODUKTÓW KLIENT musi je zbadać w ciągu ośmiu (8) dni w celu ustalenia, czy występują jakiekolwiek wady lub niezgodności. Po upływie tego terminu PRODUKTY uważa się za zaakceptowane przez KLIENTA. Jeśli ORGANIZACJA SPRZEDAŻY wyrazi zgodę na udostępnienie PRODUKTÓW, według własnego uznania i bez jakichkolwiek zobowiązań, muszą one zostać zwrócone w oryginalnym stanie, z odpowiednim opakowaniem, dowodem zakupu i notą zwrotu świadczonych towarów. Koszty zwrotu towaru obciążają KLIENTA.

4. MODYFIKACJE W KONSTRUKCJI

Ze względu na ciągłą ewolucję technologii, racjonalizację procesów przemysłowych oraz zmienność elementów konstrukcji determinowaną zmianami źródeł zaopatrzenia, PRODUKTY podlegają ciągłej ewolucji, która może wiązać się z modyfikacjami konstrukcji i może dotyczyć elektroniki i części mechaniczne lub cechy estetyczne WYROBÓW (w tym odcień koloru i elementy dekoracyjne).

Ponadto dane informacyjne przedstawione w broszurach i ogólnie dokumentach reklamowych nie są wiążące i mają charakter wyłącznie informacyjny. Z wyjątkiem tolerancji dopuszczalnych przez prawo lub zwyczaj, parametry techniczne PRODUKTÓW certyfikowanych w certyfikacie homologacji są gwarantowane przez PRODUCENTA dla każdego wyprodukowanego instrumentu wraz z odpowiednim certyfikatem zgodności.

W związku z powyższym KLIENT nie może odmówić realizacji zamówienia PRODUKTU udostępnionego przez ORGANIZACJĘ SPRZEDAŻY.

5. GWARANCJA NA PRODUKT
5.1 SPRZĘT: ORGANIZACJA SPRZEDAŻY udziela gwarancji na PRODUKT przed usterkami i wadami produkcyjnymi stwierdzonymi i uznanymi przez sieć pomocy PRODUCENTA na okres dwudziestu czterech miesięcy, licząc od daty dostawy lub aktywacji oprogramowania. Warunki gwarancji mogą jednak różnić się dla poszczególnych typów komponentów i części PRODUKTÓW. Te różne warunki gwarancji zostaną przekazane na piśmie przez PRODUCENTA i/lub będą dostępne/dostępne w programie kodów zastrzeżonego Obszaru Usług i/lub na stronie internetowej www.TEXA.it. Gwarancja polega na zobowiązaniu ORGANIZACJI SPRZEDAŻY i/lub autoryzowanego centrum serwisowego do przywrócenia sprawności funkcjonalnej PRODUKTÓW poprzez nieodpłatną wymianę lub naprawę wadliwych części.
Gwarancja nie obejmuje wad lub usterek spowodowanych: 

a) niewystarczającą konserwacją, błędną kalibracją, normalnym zużyciem, wypadkami spowodowanymi przez osoby trzecie, błędną instalacją elektryczną, przekształceniem, modyfikacją, manipulacją, błędnym montażem lub demontażem, niewłaściwym przechowywaniem; 

b) oprogramowanie, sprzęt, interfejs i wszelkie inne zmontowane komponenty używane z PRODUKTAMI TEXA, ale nie dostarczane przez oficjalną sieć sprzedaży i pomocy PRODUCENTA; 

c) nieautoryzowane modyfikacje lub użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem; 

d) korzystania z PRODUKTÓW w środowisku niespełniającym wymagań określonych dla PRODUKTU; 

e) błędne przygotowanie lub utrzymanie środowiska, w którym są używane PRODUKTY.
5.2 OPROGRAMOWANIE: Chociaż PRODUCENT podjął wszelkie możliwe środki ostrożności w celu zapewnienia dokładności informacji zawartych i wizualizowanych w oprogramowaniu, nie może zagwarantować, że oprogramowanie lub jakiekolwiek informacje w nim zawarte i wizualizowane spełnią wymagania KLIENTA, będą wolne od błędów, będą działają bezterminowo, a wszelkie wady oprogramowania mogą zostać naprawione.
5.3 MIEJSCE, W KTÓRYM UDZIELANA JEST POMOC W RAMACH GWARANCJI:  Wszelkie naprawy gwarancyjne, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, muszą być wykonywane w siedzibie PRODUCENTA lub w autoryzowanym centrum serwisowym PRODUCENTA. Wszelkie wydatki poniesione na transport PRODUKTU do naprawy z siedziby KLIENTA do centrum pomocy i/lub podróż personelu pomocy PRODUCENTA lub centrum pomocy do siedziby KLIENTA obciążają KLIENTA.
5.4 TRANSPORT: Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz stłuczeń spowodowanych niewłaściwym pakowaniem przez ZLECENIODAWCĘ w przypadku przekazania towaru do naprawy.

6. KONSERWACJA
PRODUKT przed dostawą do KLIENTA jest testowany przez PRODUCENTA i ORGANIZACJĘ SPRZEDAŻY (jeśli jest to zaplanowane). Niemniej PRODUKTY zawsze wymagają konserwacji (takich jak np. kontrola filtrów kondensacyjnych i gazów w produkcie „analizator gazów”, komory dymnej w produkcie „dymomierz”, stanu naładowania baterii w PRODUKTACH przenośnych itp.) . Prawo do serwisu gwarancyjnego wygasa w przypadku niewykonania wszystkich minimalnych czynności konserwacyjnych wymienionych w instrukcji obsługi dostarczonej z PRODUKTEM.

7. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
PRODUCENT udziela KLIENTOWI prawa do korzystania z oprogramowania zawartego w zakupionych PRODUKTACH, na podstawie niewyłącznej umowy licencyjnej użytkownika i wyłącznie w celach opisanych w instrukcji obsługi PRODUKTU. W rozumieniu umowy licencyjnej użytkownika „oprogramowanie” odnosi się do programów zainstalowanych w PRODUKCIE, a „licencja” odnosi się do prawa do używania lub dostępu do określonej kopii określonego oprogramowania.
Licencjobiorca KLIENT musi zachować umowę licencyjną jako dowód swojego prawa do korzystania z oprogramowania, udzielonego przez producenta licencji. Jeżeli licencjobiorca KLIENT nie zaakceptuje warunków umowy licencyjnej użytkownika, musi niezwłocznie zwrócić PRODUKT zawierający oprogramowanie do ORGANIZACJI SPRZEDAŻY wraz z dostarczonymi materiałami i dokumentacją.
Oprogramowanie zainstalowane w PRODUKCIE stanowi własność intelektualną PRODUCENTA i jego dostawców. Struktura, organizacja i kod oprogramowania stanowią ważne tajemnice przemysłowe i są informacjami poufnymi będącymi własnością PRODUCENTA i jego dostawców. Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi, a także innymi prawami i umowami międzynarodowymi dotyczącymi własności intelektualnej. KLIENT może używać tylko jednej kopii oprogramowania dla każdej nabytej licencji użytkownika lub poprzedniej wersji oprogramowania dla tego samego systemu operacyjnego.
KLIENTOWI zabrania się:
A) Wypożyczanie, przekazywanie, udzielanie podlicencji, wypożyczanie, kopiowanie, modyfikowanie, powielanie, tłumaczenie, przeprojektowywanie, dekomponowanie lub dezasemblowanie oprogramowania uzyskanego z licencją użytkownika lub zawartych w nim informacji.
B) Przesyłanie oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części za pomocą kabla, eteru lub w jakikolwiek inny sposób.
C) Tworzenie utworów lub wyprowadzanie innych, choćby tylko częściowo na podstawie oprogramowania lub informacji w nim zawartych lub z nim związanych.
D) Wykorzystywanie, powielanie, drukowanie lub marketing oprogramowania lub zawartych w nim informacji w sposób nieprzewidziany w niniejszej umowie.
Umowa licencyjna użytkownika obowiązuje do momentu rozwiązania umowy użytkownika oprogramowania. Umowa wygasa z chwilą zniszczenia oprogramowania i jego dokumentacji. Po użyciu KLIENT wyraża zgodę na zniszczenie wszystkich kopii oprogramowania, niezależnie od tego, czy są one przechowywane na karcie pamięci, na płycie CD-ROM, dysku twardym lub innym nośniku pamięci, wraz z odpowiednią dokumentacją.
Prawa i obowiązki zawarte w umowie licencyjnej użytkownika nie mogą być przenoszone ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody PRODUCENTA.
Oprogramowanie jest instalowane i używane przez KLIENTA na jego własne ryzyko, a PRODUCENT w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym utratę zysku lub inne straty spowodowane użyciem lub niemożnością korzystania z oprogramowania w połączeniu z jakimkolwiek innym programem.
Obowiązkiem KLIENTA jest kontrolowanie ewentualnej obecności wirusów informatycznych w PRODUKTACH, na których zainstalowane jest oprogramowanie. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty spowodowane obecnością wirusa.

8. OBOWIĄZKI
KLIENT jest odpowiedzialny za korzystanie z wszelkich przyrządów i programów komputerowych udostępnianych przez PRODUCENTA i sprzedawanych przez ORGANIZACJĘ SPRZEDAŻY. KLIENT zobowiązuje się do zwolnienia PRODUCENTA i ORGANIZACJI SPRZEDAŻY z odpowiedzialności i zwolnienia ich z wszelkich szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem PRODUKTÓW (w tym oprogramowania) sprzedawanych przez ORGANIZACJĘ SPRZEDAŻY i zakupionych przez KLIENTA oraz użytkowaniem PRODUKTÓW niezgodnie z wskazania zawarte w programach i instrukcjach obsługi.
KLIENT musi korzystać ze wszystkich danych i informacji uzyskanych przez PRODUCENTA lub ORGANIZACJĘ SPRZEDAŻY bezpośrednio lub za pośrednictwem programów i instrukcji obsługi, mając świadomość, że dane te nie zawsze mogą być wyczerpujące i muszą być zawsze wykorzystywane jako integracja własnych danych KLIENTA profesjonalna wiedza.

9. PRZENIESIENIE UMOWY
W przypadku ustania z jakiegokolwiek powodu stosunku umownego autoryzowanej ORGANIZACJI SPRZEDAŻY i centrum wsparcia produktów TEXA, prawo do wyznaczenia innej autoryzowanej ORGANIZACJI SPRZEDAŻY TEXA, która przejmie niniejszą umowę, zostanie nieodwołalnie przyznane TEXA. Przeniesienie to będzie skuteczne w dniu komunikacji z KLIENTEM. ORGANIZACJA SPRZEDAŻY pozostanie właścicielem wszystkich praw i obowiązków powstałych przed datą przeniesienia.
Z chwilą podpisania niniejszej Umowy KLIENT wyraża zgodę na przeniesienie niniejszej Umowy z ORGANIZACJI SPRZEDAŻY do TEXA lub innej autoryzowanej organizacji sprzedaży wyznaczonej przez TEXA.

10. SIŁA WYŻSZA
Opóźnienia w realizacji zobowiązań umownych mogą być uzasadnione zdarzeniami opóźniającymi proces produkcji, dystrybucji lub naprawy, takimi jak wstrzymanie pracy, niepokoje związkowe, nadzorowanie i nieprzewidziane możliwości produkcyjne PRODUCENTA, wstrzymanie świadczenia usług transportowych lub dostaw energii , przepisy wydane przez Administrację Publiczną, klęski żywiołowe lub inne przyczyny wywołane siłą wyższą lub zdarzeniami losowymi, które mogą mieć miejsce na terenie PRODUCENTA lub jego dostawców, podczas transportu lub na terenie ORGANIZACJI SPRZEDAŻY.

11. POUFNOŚĆ I OBOWIĄZKI KLIENTA
Obie strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji o charakterze technicznym i handlowym, wymienianych w ramach niniejszej umowy sprzedaży lub na etapie przygotowania umowy, oraz do powstrzymania się od ujawniania takich informacji osobom trzecim bez uprzedniego pisemnego zgoda drugiej strony. Obowiązek ten pozostanie bezterminowy, a więc nawet sukcesywnie do wygaśnięcia cytowanej Umowy z ORGANIZACJĄ SPRZEDAŻY.
KLIENT zobowiązuje się również na mocy niniejszej Umowy, że nie będzie kupować PRODUKTÓW jako przedstawiciel, agent lub radca prawny konkurentów PRODUCENTA.

12. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA UE NR 2016/679
Zgodnie z art. :
1. Dla wymagań umownych i prawnych;
2. Do analizy rynku, działań marketingowych, statystyk i efektywnego zarządzania handlowego;
3. Wysyłanie materiałów reklamowych i promocyjnych za pośrednictwem systemów e-mail lub SMS w związku z przyszłymi inicjatywami komercyjnymi oraz ogłaszanie nowych produktów, usług i ofert, nawet stron trzecich, związanych z sektorem motoryzacyjnym i transportowym.
W odniesieniu do celów wskazanych w lit. a) pragniemy wskazać, że charakter przekazania Pani/Pana danych jest obligatoryjny z mocy prawa, w przypadku gdy ewentualna odmowa uniemożliwiałaby wykonanie tej umowy, natomiast w celach wskazanych w lit. b) oraz c), charakter udzielenia zgody jest fakultatywny, dlatego prosimy o wyrażenie wyraźnej zgody, z zaznaczeniem, że ewentualna odmowa zgody nie będzie miała wpływu na czynności będące przedmiotem niniejszej umowy. Podczas gdy komunikacja i rozpowszechnianie dokonane w ramach wykonywania zobowiązań prawnych i umownych pozostanie, dane będą przekazywane we Włoszech, w odniesieniu do wyżej wskazanych celów, następującym podmiotom zewnętrznym: instytucjom kredytowym i innym pośrednikom finansowym, w celu spełnienia relacji handlowych (np. płatności), specjalistów, konsultantów i usługodawców oraz ewentualnie kancelarii prawnych i firm windykacyjnych. Będziesz mieć możliwość skorzystania ze swoich praw wynikających z Artykułów 15-22 Rozporządzenia UE nr 2016/679, wysyłając specjalną pisemną prośbę na adres e-mail: privacy@texa.com, a także prawo do roszczenia do Prywatności Organ ochrony danych osobowych (art. 77 Rozporządzenia UE 2016/679).
Właścicielem zabiegu jest

TEXA SPA
Siedziba: Via 1 Maggio, 9 – 31050 Monastier di Treviso – WŁOCHY
Siedziba administracyjna i zakład: Via Vallio – 31050 Monastier di Treviso – WŁOCHY

13. UMOWY UZUPEŁNIAJĄCE
Wszelkie dodatkowe umowy lub uzgodnienia zawarte jako wyjątek od niniejszych warunków sprzedaży są wiążące tylko wtedy, gdy zostały określone w formie pisemnej.
KLIENT przyjmuje do wiadomości, że ORGANIZACJA SPRZEDAŻY nie posiada uprawnień do reprezentowania PRODUCENTA.

14. WŁAŚCIWY SĄD
Niniejsza Umowa będzie regulowana przez prawo włoskie, a wyłącznie właściwym sądem będzie okręg, w którym ORGANIZACJA SPRZEDAŻY ma swoją prawnie zarejestrowaną siedzibę

Ważna Informacja dla Naszych Klientów

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 maja 2024 roku nastąpiła zmiana lokalizacji Magazynu oraz Serwisu TEXA Poland. Nowy adres, pod którym jesteśmy dostępni dla Państwa, to:

ul. Laryska 21, 41-404 Mysłowice

Prosimy o zwrócenie uwagi na tę zmianę przy planowaniu przyszłych wizyt lub wysyłaniu do nas przesyłek.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu 32 364 18 88

Z poważaniem, Zespół TEXA Poland