Regulamin Szkoleń

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, pojęciom wymienionym poniżej, nadaje się znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady udziału w szkoleniach technicznych prowadzonych przez TEXA Poland Sp. z o.o.
 2. Organizator – organizatorem Szkolenia jest firma Texa Poland sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:
  Brzezińska 52a, 41-404 Mysłowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy numer KRS: 0000299356, o numerze NIP 5252418693.
 3. Zgłaszającym – jest przedsiębiorca, który zgłasza Uczestnika na szkolenie. Zgłaszający musi być podmiotem posiadającym dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 4. Uczestnik – uczestnikiem szkoleń może być:
   • osoba fizyczna prowadząca działalność;
   • osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, będąca pracownikiem Zgłaszającego
 1. Trener – wykwalifikowany pracownik Organizatora prowadzący szkolenie techniczne.

 

§ 1. Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Informacja o organizowanych przez Organizatora szkoleniach publikowana jest na stronie internetowej: https://www.texapoland.pl/szkolenia/ zawierającej opis szkolenia wraz z datą,  miejscem jego realizacji oraz ceną.
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora ze wskazaniem konkretnego szkolenia i dokonanie opłaty za szkolenie.
 3. Warunkiem niezbędnym do wysłania zgłoszenia, jest akceptacja Regulaminu Szkoleń TEXA Poland.
 4. Zgłaszając uczestnictwo w wybranym szkoleniu należy podać następujące dane:
  • imię i nazwisko Uczestnika,
  • adres e –mail Uczestnika,
  • numer telefonu komórkowego Uczestnika,
  • pełną nazwę Zgłaszającego,
  • NIP Zgłaszającego,
  • adres Zgłaszającego.
 5. Organizator potwierdza przyjęcie Uczestnika na szkolenie poprzez wysłanie potwierdzenia na adres e-mail podany przez Zgłaszającego w zgłoszeniu.
 6. Zgłoszenia uczestnictwa są przyjmowane najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniego, telefonicznego uzgodnienia takiej możliwości z Organizatorem oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia
 7. Liczba miejsc jest ograniczona; o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

 

§ 2. Zmiany organizacyjne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia, adresu sali szkoleniowej, programu szkolenia, trenera, o czym poinformuje Zamawiającego co najmniej na 3 dni przed terminem szkolenia, telefonicznie lub e-mailem.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności, o czym poinformuje Zamawiającego co najmniej na 3 dni przed terminem szkolenia, telefonicznie lub e-mailem.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Zgłaszający otrzymuje całkowity zwrot wniesionych do Organizatora opłat za Szkolenie, na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność. Strony mogą także uzgodnić przeniesienie Uczestnika na inny, dostępny termin.
 4. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Organizatora telefonicznie lub e-mailem.

§ 3. Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie https://www.texapoland.pl/szkolenia/ w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
 2. Ceny szkoleń podane są w kwotach netto PLN. Do ceny szkolenia zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.
 3. W cenie szkolenia stacjonarnego Uczestnicy otrzymują od Organizatora: prawo udziału w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej oraz Certyfikat o ukończeniu szkolenia.
 4. Cena szkolenia stacjonarnego nie obejmuje kosztów dojazdu, parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 5. Cena szkolenia on-line obejmuje prawo dostępu do transmisji internetowej szkolenia. Uczestnik we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest zapewnić sobie urządzenie wyświetlające (komputer, tablet), zestaw słuchawkowy oraz dostęp do sieci Internet. W dniu szkolenia uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową zaproszenie zawierające link do szkolenia on-line.
 6. Opłaty za szkolenie należy dokonać na podstawie faktury proforma przesłanej przez Organizatora w terminie do 3 dni od daty jej otrzymania, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia. Fakturę proforma Organizator przesyła Zgłaszającemu e-mailem wraz z potwierdzeniem udziału w szkoleniu.
 7. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę Zgłaszającego/Uczestnika oraz datę szkolenia.
 8. Brak zapłaty za fakturę proforma w wymaganym terminie, upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla Zamawiającego, w tym niedopuszczenia wskazanych przez niego osób do udziału w szkoleniu.

§ 4. Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu, niezależnie od przyczyny należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, w formie elektronicznej na adres e-mail: pl@texa.com

 1. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu na 7 lub więcej dni przed jego terminem, Zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów.
 2. Rezygnacja przesłana w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z koniecznością pokrycia przez Zgłaszającego pełnych kosztów szkolenia.
 3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość porozumienia stron w zakresie przeniesienia uczestnictwa w szkoleniu na inny dostępny termin. Porozumienie takie wymaga zgody obu stron i musi być oparte o obiektywne przesłanki uzasadniające jego zawarcie.
 4. Brak zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu ze strony Zgłaszającego / Uczestnika lub niestawienie się na szkoleniu powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa, bez możliwości dochodzenia zwrotu jakiejkolwiek części lub całości poniesionych kosztów.


§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu zrealizowania usługi szkoleniowej.

 1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Zamawiającego innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zgłaszającym a Organizatorem związanych z realizacją szkoleń.
 2. Organizator przetwarza dane Uczestników oraz Zgłaszających w celu prowadzenia szkoleń oraz w celach marketingowych (podstawa przetwarzania danych to wykonanie umowy dotyczącej szkolenia oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami). Podane dane przetwarzane są w systemie CRM oraz przez serwery pocztowe Organizatora, a dostęp do danych mają jedynie ci pracownicy Texa Poland sp. z o.o., którzy odpowiadają za organizację szkoleń.
 3. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub wykreślenia.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
 5. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Prawa autorskie do szkoleń

 1. Wszelkie prawa autorskie do utworów prezentowanych w ramach szkoleń (w szczególności programu zajęć, sposobu jego przedstawienia), a także materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy prowadzeniu szkolenia, przysługują Organizatorowi, a Uczestnik ma prawo z nich korzystać wyłącznie w celu uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zakazane jest utrwalanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub udostępnianie utworów prezentowanych w ramach Szkoleń, wizerunków i wypowiedzi Uczestników oraz osób prowadzących, a także materiałów edukacyjnych. W szczególności zakazuje się nagrywania przez Uczestników przebiegu szkolenia (zarówno obrazu jak i dźwięku, w całości jak i w części) lub innego jego utrwalania, wykonywania zdjęć (screenshotów) ze szkoleń lub dokonywania transkrypcji wypowiedzi prowadzących oraz innych Uczestników.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązują Zgłaszającego oraz wszystkich Uczestników.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023 r.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane ze Szkoleniem.